X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

سوالات درسی برای پایه ی پنجم دبستان

سه‌شنبه 10 بهمن‌ماه سال 1391

نمونه سوالات دیگری از آزمون تیزهوشان ابتدایی

نمونه سوالات دیگری از آزمون تیزهوشان ابتدایی15- تفاضل دو عدد 199 است چون بر هم تقسیم کنیم خارج قسمت 4 باقیمانده 10 می شود عدد بزرگتر برابر است با :

الف) 409    ب) 136           ج) 189              د) 262

16- حلزونی هر روز صبح 3 متر جلو و عصر همان روز 2 متر به عقب بر می گردد در صبح روز دهم این حلزون چقدر راه رفته است
الف)50 متر      ب) 12 متر        ج) 48متر           د) 10متر

17- سعید 120 بشقاب خرید دانه ای 20 ریال یک چهارم آنها شکست بقیه را دانه ای چند بفروشد تا1200 ریال سود ببرد ؟

الف) 40           ب)35           ج) 30          د)3/33

18- در کدام شکل قطر ها نیمساز زاویه ها هستند ؟

الف ) ذوزنقه      ب) متوازی الا ضلاع   

ج) مستطیل         د) لوزی

19- قطر های یک لوزی 32و24 سانیمتر است محیط آن چقدر است

الف) 40            ب) 80           ج)‌120          د) 160

20- مجموع سه عدد فرد متوالی 153 می باشد عدد بزرگتر کدام است ؟

الف)57                  ب) 55            ج)53             د) 51

21- هواپیمایی در ارتفاع 300 متری پرواز می کند و یک زیر دریایی درعمق 30متری هواپیما حرکت می کند میانگین فاصله آن دوچقدر بالاتر است ؟

الف) 135متر         ب) 165 متر       ج) 155 متر    د) 175 متر

22- با توجه به ترتیب اعداد نوشته شده عدد پنجم کدام است ؟

؟ و000 و 9و18و36

الف)‌5/1             ب) 25/2               ج) 3         د) 5/4

23- متوازی الاضلاع کدام یک از خا صیتها ی زیر را دارد ؟

الف) دوقطر آن باهم مساوی است      ب) دوقطر آن برهم عمودند

ج) دوقطر دیگر را نصف می کند د) زاویه های روبرو همیشه مکلمند

24- نقطه a  به فاصله 5 سانتی متر از مرکز دایره (s ) قرار دارد طول پاره خط ab برابر4 سانتی متر است اندازه شعاع دایره چند سانتی متر است ؟( نقطه  bنقطه تماس است )

الف) 4/6          ب) 2           ج)3             د) 9

25- لاله به دوستش گفت که سن پدرش هنگام تولد او28 سال بوده است و حالا سن پدرش 3 برابر سن اواست لاله چند سال دارد ؟

الف) 42       ب) 24              ج) 14      د) 7

26- سارا می خواهد برای هر کدام از دوستانش یک مداد هدیه بخرد اگر مداد 15 ریالی بخرد 20 ریال زیاد می آورد اگر مداد 5/17 ریال بخرد 10 ریال کم می آورد دوستانش چند نفرند ؟

الف) 8            ب) 10           ج) 12           د) 14

27- مجموع دو زاویه متقابل به راس 150 درجه است مکمل هر یک از زاویه ها چند درجه است؟

الف) 30           ب) 105             ج) 15            د) 40

28- کارگری کاری را2 روزه انجام می دهد کارگر دیگری همان کار را 3 روزه انجام می دهد اگر هر دو با هم کار کنند در یک روز چه مقدارا ز کار را انجام می دهند ؟

الف)‌دوششم        ب) پنج ششم      ج) یک دوم   د) تمام کار

29- کدام جمله درست است ؟

الف) درهر متوازی الاضلاع دوقطر باهم مساوی است

ب) دربعضی لوزی ها دو قطر با هم مساویند

ج) درمستطیل دو قطر برهم عمودند

د) درهر ذوزنقه دوقطر با هم مساوی است

30- دو سال پیش سن پدری 7 برابر سن پسرش بود سه سال دیگر سن پدر 4 برابرسن پسرش خواهد بود سن فعلی پدر چند سال بیشتر از سن فعلی پسرش است ؟

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الف) 7          ب) 27      ج) 30             د) 37