X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

سوالات درسی برای پایه ی پنجم دبستان

شنبه 23 دی‌ماه سال 1391

نمونه سوالات بخوانیم و بنویسیم پنجم ابتدایی


 • نشانه ی مکث کوتاه کدام است ؟

الف ) دونقطه

ب ) درنگ نما

ج ) علامت تعجبی

د ) نقطه

 •  گدام گزینه ارتباط کمتری بابقیه دارد ؟

الف )  آشامیدنی

ب )  دیدنی

ج )  سینی 

د ) خواندنی
 • ........ از هیجان انگیز ترین بخش های داستان است .

الف )  قهرمان داستان

ب )  عنوان داستان

ج )   اوج داستان

د ) شناسنامه داستان


 • کدام یک کنایه نیست ؟

الف )  خواستن توانستن است.

ب )  پنبه راازگوشت بیرون کن

ج )   سربه هوا

د ) خانه به دوش

 • کدام دسته ازکلمات زیر ارتباط کمتری با سایر گزینه ها دارد ؟

الف )  نقش ، نقاش ، نقوش

ب )  اثر ، موثر ، آثار

ج )   علم ، معلم ، عمل

د ) درس ، تدریس ، مدرسه

 • املای کدام باتوجه به معنی آن نادرست است ؟

الف )  صبحدم : صبح زود

ب )  صبور : بردبار

ج )   صخره : تخته سنگ

د ) صهل : آسان


 •  کدام گزینه درست معنی نشده است ؟

الف ) خریف : پاییز

ب  ) خرسند : خوشحال

ج )  خان : امیر

د ) خوان : امیر


 • در کدام یک ازکلمات زیر رانمی توان با اضافه کردن « با » و « بی » دو کلمه مخالف ساخت ؟

الف ) سواد

ب  ) هنر

ج )  ادب

د )  راه •   کدام یک از فعل های زیر زمان گذشته رانشان می دهد ؟

الف )  خواندم

ب  )  می خوانی

ج )  خواهم خواند

د ) می خوانم


 •  درکدام یک ازگزینه های زیر غلطاملایی وجود دارد ؟

الف ) هرچیزی که خوار آید روزی به کار آید .

ب  ) پرندگان ازجایشان برخاستند .

ج )  مردم کویر خوار وخاشاک جمع می کردند .

د ) درقدیم مردم  روستا برای شخم زدن از خیش استفاده می کردند.

 •  دریک لغت نامه کدام کلمه زودتر نوشته می شود ؟

الف ) حرکت

ب  ) حرارت

ج )  حریصان

د ) حراست
 •  ازمیان گزینه های زیر مضاف ومضاف الیه را مشخص کنید .

الف ) لباس سبز

ب  ) چای خوش رنگ

ج )  کوه دماوند

د ) زبان گویا
 •  « هنگامی که آفتاب از  پشت کوه سرش را بالا آورد .» یعنی چه ؟

الف ) آفتاب غروب کرد

ب  ) هنگام ظهر است

ج )  آفتاب طلوع کرد

د ) هنگام سحر است

 •  ضمیر به جای کدام یک از موارد زیر قرار نمی گیرد .

الف ) فاعل

ب  ) صفت

ج )  نهاد

د ) مفعول


 •  معادل فارسی کلمات زیر به ترتیب کدام است ؟

 « هلی کوپتر ، آدرس ، پاراگراف »

الف ) هواپیما ، نشانی ، قسمت

ب  ) هواپیما ، نشانه ، بند

ج )  بالگرد ، نشانی ، بند

د ) بالگرد ، نشانی ، قسمت

 •  مخالف کلمه ظاهر کدام است ؟

الف ) آشکار

ب  ) نمایان

ج )  پنهان

د ) ظهور


 •  به کدام کلمه نمی توان « گین و ناک » رااضافه کرد ؟

الف ) سهم

ب  ) غم

ج )  تاب

د ) خشم


 •  عبارت « لقمان راگفتند : ادب ازکه آموختی ؟ گفت : ازبی ادبان » ازچند جمله درست شده است ؟

الف ) 2

ب  ) 3

ج ) 4

د ) 5

 • درجمله ی « آریو برزن ازسرداران بزرگ ایرانی بود که درمقابل دشمن جانانه ایستادگی کرد . » جانانه از نظر دستوری چه نقشی دارد ؟

الف ) صفت

ب  ) مفعول

ج )  قید

د ) اسم


 •  کدام یک ازنظر پیام بابقیه تفاوت دارد ؟

الف ) سعی نابرده دراین راه به جایی نرسی

ب  ) نابرده رنج گنج میسر نمی شود

ج )   دست طلب نزد همان مور برد

د ) زکوشش به هرچیز خواهی رسید •  کدام یک از کلمات زیر فارسی می باشد ؟

الف ) سوال

ب  ) مختصر

ج )  معلم

د ) پاسخ


 •  کدام دسته از کلمات از نظر تلفظ باهم فرق دارند ؟

الف ) خوار ، خار

ب  ) خواست ، خاست

ج )  خاص  ، خواص

د ) خویش ، خیش •  درکدام گزینه نهاد فاعل نیست ؟

الف ) احمد در کلاس اول تحصیل می کند .

ب  ) احمد به دیدار دوستان خود می رود .

ج )  محمد بازحمت وسختی درس می خواند .

د ) او از حرف ها ی شما متعجب شد. • داستان «  تونیکی می کن ودر دجله انداز » از چه کتابی است ؟

الف ) گلستان سعدی

ب  ) شاهنامه

ج )  قصص الاانبیاء

د ) قابوس نامه •  ضمیر درجمله چه نقش هایی را می گیرد.

الف ) هرنقشی که ففعل بگیرد . 

ب  ) هرنقشی که صفت بگیرد .

ج )  هرنقشی که اسم بپذیرد .

د ) هرسه مورد •  قید دربیت زیر کدام است ؟

« جدا شدیکی چشم از کوهسار                   به ره گشت ناگه به سنگی دچار »

الف ) کوهسار

ب  ) ناگه

ج )  دچار

د ) سنگی


 •  نهاد جمله زیر کدام است ؟

« هفته ی گذشته ، شاگردان پنجم ابتدایی با معلم خود به گردش رفتند . »

الف ) هفته ی گذشته

ب  ) شاگردان پنجم ابتدایی با معلم خود

ج )  شاگردان پنجم ابتدایی

د ) به بنیاد علمی رفتند


 •  کدام یک ازترکیبات زیر مضاف و مضاف الیه است ؟

الف )  بهار امسال

ب  )  کوه بلند

ج )   مداد قرمز

د )  آب نوشیدنی


 •  باغچه بان درکدام شهر باغچه اطفال راتاسیس نمود ؟

الف )  تبریز

ب  )  مرند

ج )   تهران

د )  ایروان


 • کدام کلمه با سایرکلمات هم معنی نیست ؟

الف )  سهمگین

ب  )  ترسناک

ج )   مهیب

د )  دهشت • درکدام گزینه جمع ومفرد کلمه ی ذکر شده نادرست است ؟

الف )  رسوم ، رسم

ب  )  فنون ، فن

ج )   مناظر ، نظر

د )  ایام ، یوم


 • کدام کلمه با کلمات دیگرمناسبتی ندارد ؟

الف )  دبدنی

ب  )  خواندنی

ج )   نادانی

د )  نوشتنی


 •  کدام گزینه با سایر گزینه ها تفاوت دارد ؟

الف )  بلند

ب  )  دریا

ج )   انبوه

د )  دیدنی

 • کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟

الف )  آموزگار

ب  )  یادگار

ج )   سیگار

د )  کردگار

 • به کدام گزینه زیر نمی توان جزء « ستان »  اضافه کرد ؟

الف )  گل

ب  )  تند

ج )   تاک

د )  کوه

 •  املای کدام کلمه با توجه به معنی آن نادرست آمده است ؟

الف )  آذوقه : غذا و توشه ی راه

ب  )  احتراز : دوری

ج )   التفاط : توجه

د )  باتلاق : لجن زار •  توضیح زیر مربوط به کدام گزینه می باشد ؟

« ایشان از غزل سرایان بزرگ ایرانی هستند که درشیراز زندگی می کردند وبه این شهر بسیار دل بسته بودند . »

الف )  سعدی

ب  )  حافظ

ج )   فردوسی

د )  پروین اعتصامی •  درجمله ی « کتابش را روی میز گذاشت . » ضمیر آن چندمین شخص است ؟

الف )  اول شخص جمع

ب  )  سوم شخص جمع

ج )   سوم شخص مفرد

د )  دوم شخص مفرد • عبارت « چه خوش گفت : زالی به فرزند خویش . » چه نوع جمله ای است ؟

الف )  پرسشی

ب  )  امری

ج )   خبری

د )  تعجبی • ازمیان گزینه های زیر موصوف وصفت را مشخص کنید ؟

الف )  شترصحرانورد

ب  )  دانشمند کوشا

ج )   گل قرمز

د )  هرسه مورد

عکس متحرک پرنده